POINT smart

 

POINT smart konceptet

Med Autodesks eller Bricscads produkter som bas, skapas av POINT moduler de smartaste projekteringsverktygen som branschen erbjuder. Produkterna täcker hela branschens projekteringsbehov, från arkitektur, byggkonstruktion och inredningar till tekniska installationer samt brandutrymningshandlingar och situationsplaner och erbjuder användarna lättanvända, flexibla och kompletta projekteringsverktyg.

Med smartkonceptet kan du samarbeta med alla andra som arbetar i dwg formatet.

POINT smart har utvecklats på AutoCAD LT plattformen men kan även nyttjas tillsammans med AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP och AutoCAD Electrical.

POINT smart Ark+

POINT smart Ark+ 2014POINT smart Ark+ är flaggskeppet bland smartprodukterna. Programmet innehåller alla delar som erfordras för en framgångsrik byggprojekteringsprocess i ett enda verktyg.

Programmet består bland annat av:

Layoutdelen innehåller verktyg för hantering av parametriska definitioner av väggar, pelare, dörrar, fönster, trappor, med flera. Samtliga definitioner lagras i interna databaser och kan kopieras, redigeras och mängdas. Alla stomkomplement kan ritas antingen i 2D eller i 3D.

Situationsplaner har verktyg för ritande av gränser/linjer, ytmarkeringar samt byggnader i 2D eller 3D.

Uppställningar och fasader används för att skapa/definiera dörruppställningar och fönsteruppställningar, som sparas i databaser för framtida användning.

Konstruktion innehåller verktyg för hantering av parametriska definitioner av bland annat pålfundament, balkar och stålprofiler, bjälklag, tak i flertal typer, takstolar, skruvar, plåtprofiler och svetsmarkeringar.

Symbolhantering innehåller flertal färdiga symbolbibliotek från tidigare POINT program som POINT light BYGG, 3D inredning från POINT 5, brand och utrymning, konstruktion, mm.

Brand, utrymning och kontrollritningar med symboler enligt SS-2875 och ISO 6790 samt fem olika mallar för kontrollritningar med tillhörande symboler som väggar, trappor, brandmaterial, brandlarm, skyltar och ljus, första hjälpen, skyddsutrustning, gas och el, mm.

Littrering och mängdning som hanterar styckemängdning, areamängdning och utsättningsdata. Man kan generera flertal rapporter som kalkyl, specifikation, litteratur- förteckning, beskrivning, area-förteckning, area-beskrivning, area-kalkyl, mm.

Utöver ovannämnda funktioner finns flertal kompletterings- och hjälpfunktioner som format/skala, systemnät/modulnät, revideringar, pilar, programinställningar, manual/hjälpfil, ritningsinställningar, mm.

 

POINT smart VVS

POINT smart VVSPOINT smart VVS är avsedd för VVS-konsulter, VVS-konstruktörer och installatörer. Alla funktioner är överskådligt upplagda i logiska verktygs­fält.

Programmet innehåller alla funktioner som erfordras för att framgångs­rikt fram­ställa VVS handlingar för rör, schema och ventilation.

Schema funktioner ger användaren alla verktyg som kan behövas för att rita olika typer av schema.

  • Schema för Ventilation innehåller funktioner för att definiera kanaler och kors­värme­växlare. Till dessa funktioner finns tillgängliga symboler för olika luftdefinitioner (frånluft, avluft, uteluft, tilluft, återluft och överluft).
  • Schema för Rör innehåller funktion för att rita rör och till detta tillhörande symboler som pumpar och fläktar, v ärme, säkerhets­ventiler, styrventiler, stängningsventiler och behållare i olika typer av media som tappvatten, blandvatten, spillvatten, avlopp, värme primär, värme sekundär, varmvatten­­­cirkulation, ånga, olja, gas, köldbärare, mm.
  • Schema för Styr innehåller funktioner för att rita fyra typer av styrledning med tillhörande symboler för ställdon, mätinstrument och givare.

Rör funktioner ger användaren alla verktyg som kan behövas för att rita olika typer av rörsystem, som tex kallvatten, varmvatten, tappvatten, blandvatten, spillvatten, avlopp, värme primär, värme sekundär, varmvatten­cirkulation, ånga, olja, gas, köldbärare, mm.

Rörredigering ger användaren möjlighet att ta bort symboler från rör med återslutnings­­automatik, rita korsanslutningar med cirkel, rita runda böjar mm.

Ventilation innehåller verktyg för att definiera olika typer och delar av ventilations­­kanaler för uteluft, tilluft, frånluft, avluft, återluft och överluft.

Funktionerna är uppdelade i i verktygsfält för kanaler, böjar, t-kors, cirkulära x-kors, dimensions­­förändringar, formförändringar, påstick, don, symboler/kanaldetaljer samt markeringar och inställningar.

POINT smart VVS innehåller en hel del andra smarta funktioner samt en enklare variant av layoutdelen. Alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter som tex. kalkyl, specifikation, teknisk specifikation och beskrivning.

 

POINT smart EL&TELE

POINT smart EL & TELEPOINT smart EL&TELEregistrering  vänder sig i första hand mot elkonsulter, elkonstruktörer och installatörer.

De symboler som ingår är företrädesvis upprättade enligt SS-IEC 617, även fyllda symboler för infälld installation finns under en egen flyout. En del av symbolerna innehåller attribut som är möjliga att redigera.

Programmet innehåller lätthanterliga funktioner för:

Belysning; knappen för belysning öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för belysningsanläggningar. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp belysning.

Kraft; Knappen för kraft öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för projektering av allmän kraft. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp kraft.

Kanalisation; Knappen för kanalisation öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för projektering av kanalisation. Samtliga kabelstegar och kabelrännor ritas i full 3D med hjälp av block som består av solider. Även enklare 2D kanalisition kan ritas med verktysfältet 2D Kanalisation ritas.

EIB; Knappen för EIB öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för EIB anläggningar.

Elvärme; Knappen för elvärme öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för elvärmeanläggning. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp elvärme.

Tele / teleregistrering är två funktioner för att rita teleanläggningar och teleregistrering. Teleregistrering har två delar en för äldre teleregistrering och en för ny teleregistrering.

Central; Knappen öppnar verktygsfältet för enlinjeschemaritning av centraler. Med knappen initiera centralritning öppnas en A4-blankett för att rita centralritning, upprättad enligt Bygghandlingar 90. Med knappen initiera kretsschema öppnas  en A4 blankett för att rita kretsschema, upprättad enligt Bygghandlingar 90.

Även här finner man en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av layoutdelen som innehåller fem basfunktioner som väggar, väggöppningar, dörrar, fönster och isolering.

Alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter tex. kalkyl, specifikation, teknisk specifikation och beskrivning.

 

POINT smart Hydraulik

point smart hydraulikPOINT smart Hydraulik

är en komplett CAD applikation för framställning och redovisning av Hydraulikinstallationer. Programmet riktar sig i första hand mot hydraulikkonsulter,
hydraulikkonstruktörer, hydraulikinstallatörer samt mot personer som kommer i kontakt med konstruktions- och allmän schemaritning för hydraulik- eller pneumatiksystem. Alla funktioner är överskadligt upplagda i logiska och lätthanterliga verktygsfällt och programmet innehåller alla funktioner som behövs för att framgångsrikt
framställa hydraulikhandlingar.

•    Ledningar

Typ av ledning, dimension

•    Redigering av ledningar
med korsanslutningar, korsning utan anslutning, korsning med överhopp, runda böjar

•    Installationssymboler
symboler är ritade enligt ISO 1219-1:2006:

Grundsymboler för uppbyggnad av egna symboler
Företagsspecifika symboler för mobila och industriella applikationer
Standardsymboler för förbrukare, ventiler och tillbehör

•    Attributhantering och redigering
Värde, placering, höjd, vinkel, mm

Hydraulikkalkylator
Är ett hjälpmedel för beräkningar av flertal hydraulikkomponenter. Det finns ett antal färdiga beräkningsmoduler för cylinder, pump, motor, ackumulator, ledning och strypning.

POINT smart Hydraulik innehåller även en hel del andra smarta funktioner som kompletterar branschfunktioner och gör programmet till ett fulländat projektering och redovisnings hjälpmedel. Eftersom hydraulik installation förekommer både i fastigheter och i konstruktioner har programmet ritfunktioner för bygglayout och konstruktion.

Layout
Programmat har en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av layoutdelen med fem basfunktioner:
Väggar, väggöppningar, dörrar, fönster, isolering

Konstruktion
Programmat har en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av konstruktions-delen med fem basfunktioner:
Stålprofiler, plåtprofiler, skruvar, ingjutningslittera, svetsmarkeringar

Littrering och mängdning
Symboler/objekt i alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter tex.:
Kalkyl, specifikation , teknisk specifikation , beskrivning, litteraförteckning , artikelförteckning, beteckningsförteckning

Övriga funktioner
Utöver ovannämnda funktioner finns flertal kompletterings- och hjälpfunktioner som: format/skala, revideringar.
Pilar, programinställningar, manual/hjälpfil, ritningsinställningar, mm.